مدیر پایگاه جهانی سازه‌های آبی ـ تاريخی شوشتر

37
خورنا: مدیر پایگاه جهانی سازه‌های آبی ـ تاريخی شوشتر گفت: اقدامات و حفاظت‌های اضطراری دیواره غربی محوطه آسیاب‌ها ادامه می‌یابد. حسین عیدانی بيان كرد: دیواره غربی که یکی از بخش‌های بحرانی محوطه آسیاب‌های شوشتر می‌باشد با بررسی‌های کارشناسان و ارايه…
37
خورنا: مدیر پایگاه جهانی سازه‌های آبی ـ تاريخی شوشتر در خصوص برنامه‌های تدوین شده اين پایگاه در سال 1392 گفت: این طرح‌ها که در چند بخش جداگانه پژوهشی، گردشگری، حفاظت و مرمت، تجهیزات و غیره برنامه‌ریزی شده‌اند براساس نیاز…