مدیر پایگاه جهانی سازه‌های آبی ـ تاريخی شوشتر

خورنا: مدیر پایگاه جهانی سازه‌های آبی ـ تاريخی شوشتر گفت: اقدامات و حفاظت‌های اضطراری دیواره غربی محوطه آسیاب‌ها ادامه می‌یابد. حسین عیدانی بيان كرد: دیواره غربی که یکی از بخش‌های بحرانی محوطه آسیاب‌های شوشتر می‌باشد با بررسی‌های کارشناسان و ارايه طرح مورد حفاظت و مرمت قرار گرفت. این مرحله از عملیات حفاظت از ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شد. وی توضيح…
خورنا: مدیر پایگاه جهانی سازه‌های آبی ـ تاريخی شوشتر در خصوص برنامه‌های تدوین شده اين پایگاه در سال 1392 گفت: این طرح‌ها که در چند بخش جداگانه پژوهشی، گردشگری، حفاظت و مرمت، تجهیزات و غیره برنامه‌ریزی شده‌اند براساس نیاز و امکانات پایگاه و آثار پیشنهاد و ارايه شده‌اند. حسین عیدانی افزود: هدف پایگاه این است که با توجه به امکانات…