مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی اهواز