مدیر مرکز فرهنگی دفاع مقدس دزفول

37
خورنا: مدیر مرکز فرهنگی دفاع مقدس دزفول گفت: عملیات اجرایی احداث پارک موزه دفاع مقدس دزفول با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست. مدیر مرکز فرهنگی دفاع مقدس دزفول گفت: عملیات اجرایی احداث پارک موزه دفاع مقدس دزفول…