مدیر شبكه بهداشت و درمان اندیمشك

خورنا : دکتر ‘احمد مجیدی’مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک گفت: در این طرح یک روزه که با همکاری بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک انجام شد. تیم پزشکی مستقر در این منطقه وضعیت سلامت بیماران را بررسی…