مدیر شبكه بهداشت ودرمان اندیمشك

12
خورنا : دکتر احمد مجیدی مدیر شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک گفت:طرح تحول سلامت باعث رضایتمندی مردم شده که کار بسیاربزرگی است و با همکاری تمامی همکاران خوب پیش می رود . با اجرایی شدن این طرح برای اولین بار…