مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزری خوزستان

خورنا: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزری خوزستان پیش بینی کرد: 130هزارتن خیار از سطح مزارع خوزستان در پایان فصل کشت بهاره برداشت شود. سیدعبدالرضا احمدی شنبه دراین باره افزود: سطح زیر کشت بهاره خیار در استان هفت هزار و500هکتار می باشد که نسبت به سال زراعی پیش از آن دو هزار و 600هکتار افزایش یافته است. وی میانگین عملکرد خیار زیرپلاستیکی را…