مدیریت پارک فدک به سد و نیروگاه دز اندیمشک واگذار گردید