مدیریت پارک فدک به سد و نیروگاه دز اندیمشک واگذار گردید

رونق امید بزگترین پارک کوهستانی استان خوزستان

خورنا : طبق آخرین اخبار واصله و با همکاری نهادی اجرایی و اداری شهرستان مدیریت پارک فدک اندیمشک واقع در کوه های دز این شهرستان و در راستای تکمیل و بهسازی و توسعه ی این مجموعه تفریحی که از آن به عنوان بزرگترین پارک کوهستانی استان نامبرده میشود به سد و نیروگاه دز شهرستان اندیمشک واگذار گردیده…