مدیرگاز رسانی شرکت ملی گاز ایران

خورنا: ˈسیدناصر حسینی نژادˈ طی حکمی از سوی مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز ایران به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی گاز خوزستان منصوب شد.  ˈناصر ابراهیمی ˈ مدیرگاز رسانی شرکت ملی گاز ایران در حکم جدید مدیرعامل شرکت ملی خوزستان با اشاره به سوابق، تخصص و تعهد حسینی نژاد وی را به عنوان…