مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست

آب

مدیرکل مشارکت‌های مردمی حفاظت محیط زیست در اهواز:

خورنا – مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به منفی اعلام کردن ارزشیابی‌های ۱۸سد و جلوگیری از فعالیتشان گفت: دوره…