مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری خوزستان

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری خوزستان:

خورنا: مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری خوزستان گفت: براساس نتایج آمارگیری نیروی کار در سال 1392 تعداد شاغلان و بیکاران جویای کار 15 ساله و بیشتر خوزستان نسبت به سال‌ قبل، به ترتیب 6.9 درصد و 10 درصد افزایش…