مدیرکل جدید آموزش و پرورش خوزستان

خورنا: محمد تقی زاده مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان شد و جایگزین رحمان فلاحی گردید. به گزارش خورنا، رحمان فلاحی مدیرکل فعلی آموزش و پرورش خوزستان صبح فردا طی مراسمی که راس ساعت 10صبح برگزار می شود تودیع می شود. محمد تقی زاده گزینه قطعی جایگزینی رئیس فعلی آموزش و پرورش است که از…