مدیرکل بازرسی خوزستان

خورنا: مدیر کل بازرسی استان خوزستان، شهرداری‌ها و فعالیت‌های مرتبط با آنها را گلوگاه فساد در استان خوزستان معرفی کرد.  مهدی کرمی پیش از ظهر امروز در شورای عالی دستگاه های نظارتی استان اظهار کرد: دریافت هرگونه هدیه بخش دولتی از بخش خصوصی غیر قانونی است و هیچ دستگاه دولتی به غیر از چند دستگاه مشخص…