مدیرعامل صندوق توسعه و حمایت از بخش کشاورزی

37
خورنا: مدیرعامل صندوق توسعه و حمایت از بخش کشاورزی خوزستان گفت: واردات ذرت همزمان با برداشت این محصول کشاورزان را دچار چالش کرده و به همین منظور 200 میلیارد ریال خط اعتباری جهت جبران خسارت به بخش کشاورزی تزریق…