مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه اندیمشک:

12
خورنا : مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه گفت: اندیمشک یکی از پرپتانسیل ترین شهرهای آبی کشور است و مردم این شهر در دوران ساخت سدکرخه بیشترین همکاری را داشتند که این امر برای مردم اندیمشک و همکاران من در…