مدیرعامل سازمان تاکسی‌رانی شهرداري اهواز

37
خورنا: مدیرعامل سازمان تاکسی‌رانی شهرداري اهواز گفت: در جلسه‌اي مشترك، واگذاری همه امور مربوط به آژانس‌ها، به شهرداری و سازمان تاکسی‌رانی تصویب شد.   موسی ممبینی  اظهار کرد: با…