مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران

خورنا: با صدور حکمی از سوی مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران، ˈعبدالکریم درویش زادهˈ به عنوان مدیرکل راه آهن جنوب منصوب شد. به گزارش شنبه ایرنا از روابط عمومی راه آهن جنوب ˈمحسن پورسید آقاییˈ در…