مدیرعامل جدید شرکت ملی گاز خوزستان

37
خورنا: ˈسیدناصر حسینی نژادˈ طی حکمی از سوی مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز ایران به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی گاز خوزستان منصوب شد.  ˈناصر ابراهیمی ˈ مدیرگاز رسانی شرکت ملی گاز ایران…