مدیران نامناسب خوزستان

خورنا: عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: فقدان مدیران مناسب، مهمترین دلیل عقب ماندگی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف استان خوزستان با وجود همه ظرفیت‌ها و فرصت‌های بی‌نظیر است. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، استان خوزستان دارای ویژگی‌های خاصی است که در کمتر استانی از کشور چنین ویژگی‌هایی موجود است و همین ویژگی‌ها عاملی شده تا خوزستان متمایز…