مدیران نالایق خوزستان

خورنا: روزنامه ی نورخوزستان در ستون ویژه های خود نوشت: با توجه به اظهار نارضایتی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اهواز، در خصوص وجود مدیران نالایق که آیت ا… موسوی جزایری به آنها هشدار داد از عاقبت کارهای خود بترسند، نظر عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم اهواز را درباره تغییر چنین مدیرانی…