مدیران نالایق خوزستان

37
خورنا: روزنامه ی نورخوزستان در ستون ویژه های خود نوشت: با توجه به اظهار نارضایتی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اهواز، در خصوص وجود مدیران نالایق که آیت ا… موسوی جزایری به آنها هشدار…