مدير عامل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان

37
خورنا: مدير عامل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير كشور از برداشتن سقف سن براي بيمه اجتماعي روستاييان، كشاورزان و عشاير خبر داد. سيد حميد كلانتري پیش از ظهر امروز در گردهمايي كارگزاران بيمه تامين اجتماعي…