مدرسه علمیه الزهرا (س) در دزفول

37
خورنا: مدرسه علمیه الزهرا (س) در دزفول بدون آزمون طلبه می پذیرد. به گزارش ایرنا مدرسه علمیه الزهرا(س) در دزفول روز چهارشنبه…