مدرسه سنگ نوردی

37
خورنا: با نصب دیواره سنگ نوردی در بوستان خانواده دزفول نخستین مدرسه سنگ نوردی این شهرستان راه اندازی شد. رییس هیات کوهنوردی شهرستان دزفول روز دوشنبه به خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت:این دیواره…