مخالفت شهردار اهواز با دولت

خورنا کسب و کار بازیگران سیاست در ایام محرم تعطیل نبود. درست در لحظاتی که خیل ایرانیان سرگرم عزاداری برای امام شهید شان بودند جمعی دیگر پروژه استفاده سیاسی و تبلیغی از مجالس عزاداری را به صورت گام به…