مخاطب سخنان رهبری

خورنا: در حالی که رهبر معظم انقلاب در مواضع صریح امروز خود درباره مذاکرات هسته ای به دفاع از عملکرد دولت در برهه فعلی و همچنین دوران مسئولیت دکتر روحانی در پرونده هسته ای پرداختند، افراطیون، به تخریب دولت ادامه می دهند.به گزارش خبرنگار «انتخاب» ، رهبر معظم انقلاب در سخنان صریح خود با دفاع از عملکرد…