محیط زیست

آقاجری

حبیب آقاجری در نشست خبری با خبرنگاران، اظهار کرد:

خورنا حبیب آقاجری صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران، اظهار کرد: محیط زیست یکی از موضوعات مهم و دخیل در سلامت و بهداشت…