محوطه باستانی

خورنا: رئیس میراث فرهنگی و گردشگری شوش با اشاره به آماده سازی محوطه باستانی شوش برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو عنوان کرد: با ثبت میراث فرهنگی شوش در فهرست آثار یونسکو شوش نخستین شهر ایران خواهد بود که دارای دو اثر ثبت جهانی است. رضا چنانی اظهار کرد: از ابتدای امسال بیش از 3 هزار گردشگر خارجی از…