محوطه‌های تاریخی خوستان

37
خورنا: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان محوطه های تاریخی در معرض خطر در اولویت پرونده‌های استان برای طرح در شورای سیاست گذاری ثبت آثار است. افشین حیدری با اشاره به پیشنهاد اداره کل میراث فرهنگی خوزستان…