محور شوشتر صالح شهر و دزفول

خورنا: فرماندار گتوند از افتتاح و بهره برداری افزون بر5کیلومتر از باند دوم جاده پرتردد شوشتر-دزفول در مقابل صالح شهر خبرداد. به گزارش خورنا، هوشنگ محمد پوردرگفت وگو با خبرنگار خوزنیوز گفت: این بخش از جاده پس از خط کشی،نصب تابلو های راهنمایی و رانندگی،سرعت گیروسایر اقدامات ایمنی؛زیربارترافیک،رفت وهم اینک عبورو مرورخودروها در این بخش از…