محموله غیر مجاز

خورنا: رئیس اداره نظارت بر امور صادرات و واردات اداره کل استاندارد خوزستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون، از ورود 32 محموله خارجی غیراستاندارد به کشور توسط این اداره کل جلوگیری به عمل آمده است. سیما پشم‌فروش اظهار کرد: در راستای اجرای قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران به‌ویژه ماده 4 و تبصره‌های ذیل ماده 6 قانون سازمان به…