محمودرضا شیرازیˈ

37
خورنا: شهردار آبادان از بازنگری و تصویب طرح تفصیلی این شهر بعد از چهار سال در کمیسیون ماده پنج استان خوزستان خبر داد. به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی شهرداری آبادان، ˈ محمودرضا شیرازیˈ افزود:…