محمد جعفر فلسفی سرپرست روزنامه کیهان در استان خوزستان

خورنا – مسئول سازمان بسیج رسانه خوزستان گفت: ترجیح منافع گروهی، جناحی و سیاسی بر مصالح و امنیت ملی یک آفت است و چنانچه در میان اصحاب رسانه رواج یابد اثرات مخرب آن دوچندان می شود و باید به این نکته توجه ویژه شود. به گزارش بسیج رسانه خوزستان، عادل نوروزیان مسئول سازمان بسیج رسانه خوزستان در دیدار با…