محمد تقی زادهˈ

خورنا: مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان مهمترین اولویت آموزش وپرورش این استان در سال جدید را آموزش منابع انسانی عنوان کرد. ˈمحمد تقی زادهˈ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به شرایط استان خوزستان و وجود تنوع قومی گفت:با وجود تنوع قومی و زبان های مختلف و نیز مناطق محروم در استان خوزستان…