محمدرضا صفارپورˈ

خورنا: مدیر مرکز فرهنگی دفاع مقدس دزفول گفت: عملیات اجرایی احداث پارک موزه دفاع مقدس دزفول با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست. مدیر مرکز فرهنگی دفاع مقدس دزفول گفت: عملیات اجرایی احداث پارک موزه دفاع مقدس دزفول با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست. محمدرضا صفارپورˈ افزود:پارک موزه دفاع مقدس دزفول در دو فاز عمرانی ( ساختمانی…