محمدامین جمشیدی (سرپرست خبری خبرگزاری خورنا در اندیمشک )

خورنا

واکنش به خبرسازی ها علیه خورنا؛

خورنا محمدامین جمشیدی سرپرست حوزه ی خبری خبرگزاری خورنا در شهرستان اندیمشک به شایعات اخیر مبنی بر جانبداری این سرویس خبری از جریان های…