محسن هاشمی رفسنجانی معاون وزیر راه و مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران

37
خورنا: همزمان با استقبال از برنامه های محیط زیست محور محسن هاشمی برای شهرداری تهران و قطعی شدن معصومه ابتکار برای معاونت علمی- فناوری ریاست جمهوری، انجمن ها و کارشناسان محیط زیست محسن هاشمی را برای سازمان…