محسن هاشمی رفسنجانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست

خورنا: همزمان با استقبال از برنامه های محیط زیست محور محسن هاشمی برای شهرداری تهران و قطعی شدن معصومه ابتکار برای معاونت علمی- فناوری ریاست جمهوری، انجمن ها و کارشناسان محیط زیست محسن هاشمی را برای سازمان حفاظت از محیط زیست پیشنهاد می کنند. به گزارش سرویس اجتماعی انتخاب، با وجود آنکه رقابت میان اصلاح طلبان…