محدودیت عبور برای تانکر های نفتکش در محور شاور پل زال