مجید ساعدی به کمک ورزش اندیمشک می آید

خورنا : دکتر مجید ساعدی در گفت و گو با خبر نگار خورنا از تمایل خویش به خدمت بر ورزش زادگاه خویش تاکید نمود . دکتر مجید ساعدی پزشک سابق تیم ملی فوتبال و موسس و صاحب امتیاز برند مطرح…