مجمع

رئیس مجمع کشاورزی

خورنا  : رییس مجمع هماهنگی تشکلهای کشاورزی کشور در برنامه مناظره تلویزیونی که با محوریت خرید تضمینی گندم و با حضور نمایندگانی از مجلس، دولت و تشکلهای کشاورزی در رسانه ملی برگزار شد گفت: ناراضی کردن کشاورز، مناسب کشور نیست و کشاورزان با این نرخ خرید گندم از تصمیم دولت ناراحتند. مسعود اسدی قیمت ۱۱۵۵ تومانی خرید تضمینی سال…