مجمع تشخيص مصلحت نظام

خورنا: طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار، مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافي، براي تصميم‌گيري نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده بود، امروز در جلسه رسمي مجمع در دستور كار قرار گرفت. در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا، وزير تعاون، كار و رفاه…