مجازات های نانوایی متخلف

خورنا: عبدالعباس زبیدی‌نیا اظهار کرد: به دلیل استفاده از جوش شیرین حکم حبس برای نانوای متخلف در اهواز صادر شد. وی افزود: شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی پس از محاکمه «م. ک» که به اتهام افزودن مواد غیرمجاز به خوراکی (جوش شیرین در نان)، به استناد مواد یک و 2 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و…