متکدیان اندیمشک، دستگیری متکدیان اندیمشک، بهزیستی اندیمشک، بهمن رشنو، بهزیستی خوزستان

خورنا- بهمن رشنو افزود:این افراد شامل سه نوجوان پسر،سه نوجوان دختر و یک نوزاد شیرخواره می باشند که برای نگهداری تحویل بهزیستی خوزستان شدند. وی اظهار کرد:۱۹ نفر متکدی معتاد نیز به منظور ترک اعتیاد تحویل مراکز دولتی ترک اعتیاد…