متخصص در شادگان

خورنا: معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: بعد از تاسیس دانشکده علوم پزشکی آبادان، با افزایش پزشکان متخصص در شادگان، تعداد آنها با 15 نفر در رشته‌های مختلف رسیده است. نصرالله حسونی بحرینی اظهار کرد: بعد از تاسیس دانشکده علوم پزشکی آبادان، تعداد پزشکان متخصص مستقر در شادگان بیش از سال‌های گذشته شده است. وی با اعلام آمار…