متخصص در شادگان

37
خورنا: معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: بعد از تاسیس دانشکده علوم پزشکی آبادان، با افزایش پزشکان متخصص در شادگان، تعداد آنها با 15 نفر در رشته‌های مختلف رسیده است. نصرالله حسونی بحرینی اظهار کرد: بعد از…