متازل شرکتی آبادان

خورنا: شهردار آبادان گفت: طرح همگون سازی منازل شرکتی توسط مشاور در دست تهیه است. محمودرضا شیرازی با اشاره به اینکه پیش از این مناطق شرکتی تحت پوشش میراث فرهنگی بود، افزود: در زمان حاضر بخش اعظمی از این مناطق در اختیار شهرداری آبادان قرار گرفته است. وی اظهار کرد: پیشتر مالکان این منازل هر کدام به سلیقه خود اقدام به…