متازل شرکتی آبادان

37
خورنا: شهردار آبادان گفت: طرح همگون سازی منازل شرکتی توسط مشاور در دست تهیه است. محمودرضا شیرازی با اشاره به اینکه پیش از این مناطق شرکتی تحت پوشش میراث فرهنگی بود، افزود: در زمان حاضر بخش اعظمی از این مناطق…