ما

آمنه محتشمی- خورنا – زیر ساخت های عرصه سلامت شهرستان بندر ماهشهر شایسته این شهرستان نیست و باید در این زمینه به شهرستان نگاه ویژه کرد. علیرضا آموزنده دوشنبه شب در مراسم تجلیا از خیرین عرصه سلامت شهرستا ماهشهر با اشاره به وضعیت نامناسب زیر ساخت های حوزه سلامت ماهشهر بیان کرد:با وجود هزینه های قابل توجه ای که در این حوزه در شهرستان ماهشهر صرف شده اما در این شهرستان تا رسیدن به استانداردها متآسفانه فاصله زیادی وجود دارد و وضعیت بیمارستان های این منطقه مورد رضایت ما و مردم نیست. وی افزود:در کشور به خصوص در دولت یازدهم توجه ویژه… در ادامه بخوانید