ما کارون را نجات میدهیم

خورنا: رئیس سازمان محیط زیست حفاظت از منابع آب رودخانه کارون را از برنامه های سازمان عنوان کرد و گفت: از زنجیره انسانی که در دفاع از حقوق زیست محیطی خوزستانی ها ایجاد شده حمایت می کنیم . دکتر معصومه ابتکار در خصوص موضع سازمان محیط زیست در مورد اعتراض شماری از دوستداران محیط زیست…