ماهدخت فارسانیˈ

خورنا: مسوول مرکز آفرینش های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان گفت: کودکان و نوجوانان خوزستانی عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مسابقه بین المللی نقاشی بلغارستان مونتانا 2014 حضور می یابند. به گزارش روزسه شنبه روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستانˈماهدخت فارسانیˈ افزود: 15 عضو کودک و…