ماهدخت فارسانیˈ

37
خورنا: مسوول مرکز آفرینش های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان گفت: کودکان و نوجوانان خوزستانی عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مسابقه بین المللی نقاشی بلغارستان مونتانا 2014 حضور می یابند. به…