مانور مشترک به مناسبت هفته ایمنی در برابر بلایای طبیعی در رامشیر