مالیات حقوق بگیران

37
خورنا: رییس سازمان امور اقتصادي و دارایی خوزستان گفت: سهم کسبه از پرداخت ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم 5 درصد می‌باشد و این در حالی است که سهم حقوق بگیران 22 درصد است. مسعود صدری عنوان‌کرد: میزان درآمدهای مالیاتی…