مالیات حقوق بگیران

خورنا: رییس سازمان امور اقتصادي و دارایی خوزستان گفت: سهم کسبه از پرداخت ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم 5 درصد می‌باشد و این در حالی است که سهم حقوق بگیران 22 درصد است. مسعود صدری عنوان‌کرد: میزان درآمدهای مالیاتی استانی وصول شده از ابتدای سال تاکنون يك‌هزار و 110 میلیارد تومان است. وی افزود: درآمدهای حاصل از مالکیت‌های دولتی…