ماشالله قلی کیانی

خورنا – امروز خورشید از مغرب طلوع میکند و ماه در دهان شب صد تکه میشود و پرندگان حزن آلود شبیه زنان ایلم مویه سر میدهند. امروز قلم سیاه پوش است و قلب واژه ها شبیه دل انارها و انجیرها…